luni, 31 ianuarie 2011

Papetarie si birotica

- consumabile pentru imprimante inkjet si laser (cartuse, kituri de refill si cerneala); 
- medii de imprimare (hartie foto, folii, etichete); 
- instrumente de scris, de desen tehnic si artistic si consumabile pentru toate acestea 
- hartie pentru copiator 
- produse din hartie si carton (plicuri, dosare, post-it, etc), 
- instrumente corectoare 
- sisteme de prezentare (table de scris, retro si video proiectoare), 
- sisteme de arhivare si indosariere 
- distrugatoare de documente 
- ghilotine de birou 
- accesorii it

vineri, 28 ianuarie 2011

Legea 207

 Legea 207 din 10 iunie 2009:
"Articolul 78 alineatul (3), litera b) din legea 448/2006 republicata va avea următorul cuprins:
b) să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit.a).
Excepţie fac unităţile protejate înfiinţate în cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap care pot desfaşura şi activităţi de vânzări /intermedieri, cu condiţia ca minim 75% din profitul obţinut să fie destinat programelor de integrare socio-profesională pentru persoanele cu handicap din organizaţiile respective. Aceste unităţi au obligaţia prezentarii unui raport financiar la fiecare început de an, din care sa reiasă cum au fost utilizate fondurile obţinute prin activitatea comercială.“

Ordinul 590/2008

 Ordinul 590 / 2008 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448 / 2006
 • Art. 1. - Suma datorată de autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap, reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, sau achiziţionarea de produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, se declară la poziţia 25 "Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" din formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu completările ulterioare.
 • Art. 2. - (1) Numărul de angajaţi care se ia în calcul este numărul mediu de angajaţi din lună. (2) Se determină numărul mediu lunar de salariaţi din fiecare lună ca medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă, inclusiv zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale şi alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, împărţită la numărul total de zile calendaristice. În efectivele zilnice nu vor fi incluşi salariaţii aflaţi în concediu fără plată, cei aflaţi în grevă, cei detaşaţi la lucru în străinătate şi nici cei ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi. (3) Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă vor fi incluşi în numărul mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă.
 • Art. 3. - Procentul de 4% rezultat conform legii va fi un număr format din două zecimale, care se va înmulţi cu 50% din 
  salariul minim brut pe ţară
   stabilit prin hotărâre a Guvernului în vigoare în luna pentru care se plăteşte.
 • Art. 4. - Achiziţionarea produselor de la unităţile protejate poate fi parţială, existând posibilitatea plăţii doar a sumei neacoperite până la cea stabilită potrivit Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Art. 5. - În situaţia în care operatorul economic achiziţionează produse sau servicii de la unităţi protejate autorizatepotrivit legii, pe bază de parteneriat, în sumă mai mică decât suma datorată bugetului de stat, operatorul economic va datora bugetului de stat diferenţa de sumă.
 • Art. 6. - În situaţia în care operatorul economic achiziţionează produse sau servicii de la unităţi protejate autorizatepotrivit legii, pe bază de parteneriat, în sumă mai mare decât suma datorată bugetului de stat în luna respectivă, operatorul economic nu datorează nicio sumă bugetului de stat, iar diferenţa în plus se reportează în luna următoare, în sensul diminuării de plată.
 • Art. 7. - În contextul încadrării în muncă, prin persoană cu handicap se înţelege şi persoana invalidă gradul III.

Oug 86/2008

 OUG 86 / 2008 de modificare a legii 448: 
 • Articolul 78 alineatul (3), litera b) din legea 448 va avea urmatorul cuprins: lit. "b) sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, in conditiile prevazute la lit. a)." 

HG 268/2007

  HG 268 / 2007 Normele metodologice de aplicare a legii 448:
 • Art. 43. - În sensul art. 77 alin. (3) lit. b) din lege, achiziţionarea produselor sau serviciilor de la unităţile protejate se realizează lunar în baza unui contract, însoţit de factură şi de dovada plăţii.
 • Art. 44. - Sunt considerate unităţi protejate, în sensul legii:

    -  a) operatorii economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate şi organizare, care au cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă;

    -  b) secţii, ateliere sau alte structuri
   din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice sau din cadrul ONG (organizaţiilor neguvernamentale), care au gestiune proprie şi cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate şi salarizate;

Legea 448 / 2006 republicata

Art. 78:

 • (1) Persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale şi capacităţii de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judeţean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti.
 • (2) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.
 • (3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:
 a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
b) să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizatepe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit. a).

Legislatie unitati protejate si instructiuni contabile

Acte normative privind functionarea unei intreprinderi sociale tip unitate protejata:

1.Legea 448/2006 republicata
2.HG 268/2007 Normele metodologice de aplicare a legii 448
3.OUG  86/2008 de modificare a legii 448
4.Ordinul 590/2008 cu privire la aprobarea instructiunilor pentru aplicarea articolului 78 din legea nr.448/2006
5.Legea 207/2009 pentru aprobarea OUG 86/2008 pentru modificarea legii 448/2006